ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 9/09-04-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 9/2020)

 

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στη έκτακτη και κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκυκλίου 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 9 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης την 18:00 μ.μ. και λήξη την 19:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 143/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα και απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης, διότι το θέμα αφορά ένσταση, η οποία κατατέθηκε στις 06/04/2020 στο Δήμο μας και έχει προθεσμία το διάστημα πέντε (5) ημερών, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να την εξετάσει και να αποφασίσει ανάλογα.

Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας με αποστολή e-mail στο: xenikaki@rethymno.gr (Γραμματεία Οικ. Επιτροπής) με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στο e-mail: stelspan@gmail.com (Προέδρου Οικ. Επιτροπής κ. Σπανουδάκη Στυλιανού), κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και για τις απόψεις σας επί του ανωτέρω θέματος και για την ψήφο σας.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)