20/04/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 20.04.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 10680

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 9/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Έγκριση απολογιστικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2017.

4) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 29.797,70 € για την διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ».

5) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ».

6) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση, Αναπαραγωγή και Βιβλιοδεσία πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου».

7) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης επιστροφής ποσών σε δικαιούχους ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

10) Λήψη απόφασης για ανατροπή ΠΑΥ και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 89/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης που αφορά «Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 6.683,60 € για την διενέργεια της προμήθειας Λιπαντικών για την Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2018».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης του συνολικού ποσού των 30.924,19 € για την απόδοση του ποσού στους δικαιούχους υπαλλήλους των Μέσων Ατομικής Προστασίας έτους 2012.

14) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια ξύλινων κάγκελων».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης» ΟΜΑΔΑ 3 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».

17) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 183.600,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

19) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

20) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

21) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση – επισκευή λίθινων τοιχίων».

22) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.400,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Διαμόρφωση βοηθητικών χώρων γηπέδων Δήμου Ρεθύμνης».

23) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Καθαρισμός – συντήρηση ανοικτών τάφρων ομβρίων».

24) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.960,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Αποξήλωση παλαιού εξοπλισμού στο γήπεδο της Σοχώρας».

25) Ψήφιση πίστωσης ποσού 840,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΤΡΙΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

26) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» έτους 2018, ως Άγονου.

27) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 74.318,89 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» έτους 2018.

28) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» έτους 2018.

29) Εκτέλεση της υπ’αριθμ. 84/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης και της υπ’ αριθμ. 159/2017 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

30) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ».

31) Εκτέλεση της υπ’αριθμ. 5/2018 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Χανίων και ψήφιση πίστωσης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Βουρβαχάκης Σταύρος

β. Γαϊτάνης Ιωάννης

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)