23/03/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 9

Αριθμός Πρόσκλησης 9                                                                         Άδελε, 23/03/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 27η του μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος, πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 209.393,56 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» για τα έτη 2017-2018.

4) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και την 31η Ιανουαρίου 2017.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων (Συμβολαιογραφικά Οχημάτων).

7) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 144Α΄/2017 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

8) Καθορισμός τιμήματος για την παραχώρηση χρήσης χώρου στην πλατεία 4ων Μαρτύρων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για την διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων και προωθητικών ενεργειών.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συμπληρωματικές εργασίες στα πλαίσια ανάπλασης της ΠΕΟ».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 270.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ».

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την διενέργεια της εργασίας «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ».

13) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 14/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση εκ νέου της πίστωσης του ποσού των 33.451,76 € για την προμήθεια «Ταχυδρομικά Φάκελα με προπληρωμένο τέλος».

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 500,00 € για την διενέργεια της εργασίας «Αντικατάσταση υαλοπινάκων στα κτίρια – ακίνητα του Δήμου».

15) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 772,92 € για την διενέργεια της προμήθειας «Υδραυλικών ειδών».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.910,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Υποστήριξη από Ορκωτό Λογιστή της εφαρμογής του Κ.Λ.Σ.».

17) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

18) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Αναταξινόμηση Οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π.».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για «Φόρο Δωρεάς Οχημάτων».

20) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 731,60 € για την προμήθεια «Ενημερωτικού υλικού για τη λειτουργία του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρεθύμνης».

21) Ψήφιση πίστωσης 372,00 € για την εκτέλεση της «Παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας coffee break για τη λειτουργία του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρεθύμνης».

22) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € για την πληρωμή του έργου: «Ανέγερση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου».

23) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 375.460,00€ για την πληρωμή του έργου: «Βελτίωση Βατότητας-Ασφαλτοστρώσεις οδών Τοπικών Κοινοτήτων 2017».

24) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη Δημοτικού Υπαλλήλου Ρεθύμνης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ρεθύμνης.

25) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 57/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

26) Ορισμός δικηγόρου για την υποστήριξη της υπ’ αριθμ. κατ. 9/12-1-2016 Ανακοπής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

27) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.364,17 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση αυτοματοποιημένης λειτουργίας πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων».

28) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 192/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

29) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 193/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

30) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 363/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 175/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

31) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 130.000,00€ για την πράξη «Destination Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020».

32) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 350.000,00€ για την πράξη «Destination Προμήθεια ηλεκτροκίνητου λεωφορείου» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020».

33) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)