04/03/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8

 

Αριθμός Πρόσκλησης 8                                                Άδελε, 03/03/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας
    α. Θεοδωράκης Βασίλειος
    β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
    γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

    Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας
    α. Μανουσογιάννης Μανούσος
    β. Παλαφούτης Εμμανουήλ
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 7η του μηνός Μαρτίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης της μελέτης: «Σύνταξη βυθομετρικών και τοπογραφικών υποβάθρων της μελέτης «Μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Σκαλέτας» του πρώην Δήμου Αρκαδίου».

2) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπηρεσιών που αφορούν την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Δήμου Ρεθύμνης.

3) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016» του Δήμου Ρεθύμνης.

4) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη από εργασίες του Τμήματος Πρασίνου στην οδό Σταμαθιουδάκη και ψήφιση πίστωσης.

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 725,70 € για την εργασία «Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο, κατόπιν ανάθεσης».

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 56.596,60 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

7) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.881,00 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ».

8) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 180,00 € για την προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού Δήμου Ρεθύμνης.

9) Λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της προμήθειας «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Ορισμός δικηγόρου για την νομική στήριξη Δημοτικού Συμβούλου Ρεθύμνης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κρήτης.

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου (Α΄ Δίμηνο) έτους 2016.

12) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

13) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

14) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΤΗ ΣΟΧΩΡΑ».

15) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις δημοτών λόγω ρυμοτομίας.

16) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

17) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 389,75 € για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης.

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 7.941,81 € για την «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων – ανταλλακτικών για την συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων » για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνης.

19) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

20) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)