Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 08/2022 - 08/03/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/2022)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/04.03.2022 (ΦΕΚ 1011/04.03.2022 τεύχος Β'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 9 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 12:00 το μεσημέρι και λήξη την 12:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης κάλυψης δαπανών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης/τελετής υποδοχής και ενθρόνησης του νέου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.κ. Πρόδρομου.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δομής του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι όσον αφορά το πρώτο θέμα, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2022, στο Ρέθυμνο και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νέο Ν. 4782/2021, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εργασίας απαιτούνται πέντε (5) ημέρες από την ημέρας της πρόσκλησης. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, είναι επείγον να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπρασίας για την μίσθωση του κτηρίου μεταστέγασης της δομής του Κέντρου Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας και να υπογραφεί όσο το δυνατό γρηγορότερα το συμφωνητικό μίσθωσης, δεδομένου ότι πρέπει να απελευθερωθεί το κτήριο αυτό άμεσα, για να μεταστεγαστεί εκεί το ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)