Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8/2021 - 01/03/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της πράξης «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης και πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021».

4) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 3/2021 & 4/2021 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» που αφορούν «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 215/2020 του Δ.Σ. ΝΠΔΔ».

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Διαγραφή βεβαιωθέντων διδάκτρων και απαλλαγή καταβολή τους από σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

7) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ».

8) Αποδοχή δωρεάς για αγορά οικοπέδου με σκοπό την επέκταση του Νεκροταφείου στην Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης.

9) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΙΝΕ».

10) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακού Οχήματος του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

11) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (θέση Βίγλα)».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 5 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Ρεθύμνης».

14) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο Δήμο Ρεθύμνης.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

16) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

17) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 8/2021) 

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting,  στις  2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/19.02.2021 (ΦΕΚ 648/20.02.2021 τεύχος Β'):

 

1)      Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2)      Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της πράξης «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ρεθύμνης».

3)      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης και  πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ οικονομικού έτους 2021».

4)      Έγκριση των υπ’ αριθμ. 3/2021 & 4/2021 Αποφάσεων του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» που αφορούν «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

5)      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 215/2020 του Δ.Σ. ΝΠΔΔ».

6)      Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Διαγραφή βεβαιωθέντων διδάκτρων και απαλλαγή καταβολή τους από σπουδαστές του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνης κατά το σχολικό έτος 2020-2021».

7)      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΝΑΣ». 

8)      Αποδοχή δωρεάς για αγορά οικοπέδου με σκοπό την επέκταση του Νεκροταφείου στην Κοινότητα Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνης.

9)      Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΙΝΕ».

10)  Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακού Οχήματος του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

11)  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «συντηρηση δημοτικων κτιριων 2019».

12)  Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ  ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (θέση Βίγλα)».

13)  Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 5 και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Ρεθύμνης».

14)  Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο Δήμο Ρεθύμνης.

15)  Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ».

16)  Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

17)  Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                       Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)