30/03/20, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/2020)

 

Σύμφωνα με: α) την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 – άρθρο 10 «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19») β) την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας, γ) το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα ΚΑΛΕΙΣΤΕ σε τακτική Συνεδρίαση (δια περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 106/2020 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από ΠΔΕ Β΄ δόσης και 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 108/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

4) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚ. ΦΩΚΑ»

5) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

6) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 22998/5-08-2019 ενεργής σύμβασης για την προμήθεια: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ».

7) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής για την διενέργεια της Προμήθειας «Destinations- Προμήθεια εξοπλισμού κινητικότητας και προσβασιμότητας Δ. Ρεθύμνης».

8) Λήψη απόφασης για έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος ανάθεσης της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

9) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προγραμματικής Σύμβασης της υπηρεσίας: «Εναπόθεση και υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου Ρεθύμνης» βάσει του Ν. 4412/2016.

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

11) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».

14) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020».

15) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020».

16) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης εμφάνισης του κορωνοϊού CONID -19 και της διάδοσής του».

17) Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση του ποσού των 24.489,30 € εγγυητικής καλής εκτέλεσης της προμήθειας: «Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου Έτους 2019-2020, με δυνατότητα 6μηνης παράτασης».

18) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)