19/04/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 8/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άδελε, 19/04/2019
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                         Αριθμός Πρωτοκόλλου: 11292
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης
T.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα
ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 8/2019)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Μ. ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Έγκριση απολογιστικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

3) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Α΄ Τριμήνου έτους 2019.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2019.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Φεβρουαρίου 2019 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

6) Λήψη απόφασης καθορισμού και έγκρισης των όρων για την Διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

7) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής για την Διενέργεια του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικονομικής Υπηρεσίας».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού διενέργειας της προμήθειας «Εκτυπώσεις – Εκδόσεις – Βιβλιοδετήσεις».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων παιδικών χαρών».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων».

12) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 14ο Νηπ/γείο Ρεθύμνου, Νηπ/γείο Σταυρωμένου, Νηπ/γείο Πλατανιά, 10ο Νηπ/γείο Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 5 ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Καθαριότητα-Οδοκαθαρισμός».

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
OΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)