02/04/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 30.03.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8784

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 8/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 4η του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 7.812,00 € για την συνέχιση της υπηρεσίας «Πιστοποίηση Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων».

4) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 136,40 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στο Δίκτυο E-AXIA».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

6) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.065,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Επίπλων».

7) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 15.040,00 € που αφορά επιστροφή ποσού στην Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.374,10 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΤΡΙΓΩΝΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 48.097,49 € για την ανάθεση της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου».

10) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

11) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 310,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρησης και Αναβάθμιση για το σύστημα Ενημέρωσης Επισκεπτών info kiosk».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.996,52 € για την διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ».

14) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.052,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Ειδών σημαιοστολισμού».

15) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 19.985,33 € για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Παροχή Κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ρεθύμνης».

16) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.249,84 € για την υπηρεσία «Συντήρησης Εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας ( Ecm ,Πολεοδομία , κ.α.)».

17) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών & Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μίσθωση Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου».

18) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 53,75 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

19) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 67.134,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ».

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Βουρβαχάκης Σταύρος

β. Γαϊτάνης Ιωάννης

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)