10/03/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8

Αριθμός Πρόσκλησης 8                                                                           Άδελε, 10/03/2017

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 14η του μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, για την περίοδο 05.03.2017- 31.08.2019.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

5) Εκτέλεση των υπ’ αριθ. 155/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και 121/2015 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

6) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη από πτώση κλάδου δέντρου και ψήφιση πίστωσης.

7) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 27.490,80 € του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠAΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έτους 2017.

8) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός και έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την Διενέργεια της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

9) Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για την Επισκευή ρολογιού στην Αργυρούπολη του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης ποσού 500,00 € για την αμοιβή δικαστικών επιμελητών.

11) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και ψήφισης πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την αμοιβή δικηγόρων.

12) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την αμοιβή συμβολαιογράφων.

13) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14) Αποδοχή μεταβίβασης κυριότητας ελκυστήρα-ρυμουλκού από την ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε Ο.Τ.Α προς το Δήμο Ρεθύμνης.

15) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης.

16) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.277,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Πλακόστρωση οικισμού Μούνδρου με χονδρόπλακες Κουλούκωνα».

17) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.277,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Καθαιρέσεις τοιχοδομών εντός οικισμών Δ.Ε. Ν.Φωκά».

18) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.277,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Τσιμεντοστρώσεις οδών εντός των οικισμών Δ.Ε. Ν. Φωκά».

19) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.106,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Επιστρώσεις πορόλιθου εντός οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου Ν. Φωκά».

20) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εκχιονισμός οδών δημοτικών αγροτικών οδών Δ.Ρεθύμνης».

21) Ψηφίσεις πιστώσεων για την εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών.

22) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την διενέργεια της εργασίας «Μεταφορά γυάλινων συσκευασιών από εργολάβο».

23) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων».

24) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Γυμναστηρίου Περιβολίων».

25) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

26) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

27) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 4.989,76 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Αθλητικών οργάνων».

28) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 7.936,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Κάδων και Απορριματοδεκτών».

29) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού για την Διενέργεια της Προμήθειας «Ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων».

30) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 3.989,08 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Τύρφης – Κομπόστ».

31) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 5.988,91 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Φυτοφαρμάκων».

32) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 59/2017 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμό 94/2017 που αφορά την ψήφιση πίστωσης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

19 Σεπτεμβρίου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)