Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07/2022 - 24/02/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 10343/18.02.2022 (ΦΕΚ 766/18.02.2022 τεύχος Β'):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2021.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022 (εισηγητής κ. Μαλάς για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος).

3) Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οδού Τ. Κ. Αρχαίας Ελεύθερνας».

4) Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλων Δήμων για τη δημιουργία δικτύου μεταξύ Δήμων για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Ρεθύμνου.

6) Λήψη απόφασης χρηματοδότησης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.).

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών» για την ΟΜΑΔΑ Α: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ».

8) Έγκριση του Πρακτικού διαπραγμάτευσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών» για την ΟΜΑΔΑ Α: «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση πυλώνων στο γήπεδο Μισσιρίων».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» για το ΤΜΗΜΑ 3 «Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης και συνοδευτικού εξοπλισμού».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση 1ου ΕΠΑΛ».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

14) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Επεκτάσεις – Εργασίες σε δίκτυα ηλεκτροφωτισμού».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 681/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης με θέμα «Λήψη απόφασης για απόρριψη προσφορών του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δίκτυο οδοφωτισμού Δήμου Ρεθύμνης».

16) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».

17) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΤΟΜΕΑΣ 1».

18) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ ΥΠΟΕΡΓΟ : Δ.Ε ΑΡΚΑΔΙΟΥ _ΤΟΜΕΑΣ 1».

19) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

20) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 528/2021 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.

21) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

22) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων- Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)