13/03/20, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 7/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 7/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 20η του μηνός Μαρτίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2020 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2020 μετά την υποχρεωτική τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2020».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 44/2020 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2020 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανών Γραφείου & Προμήθειας Ανταλλακτικών».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Ρεθύμνης».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης στο 1ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου».

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και έγκριση των όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπής για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ρεθύμνης».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού 1 του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης του σχεδίου «PLASTECO».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου 2019».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων & Προμήθεια Ανταλλακτικών».

14) Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της Κύριας Σύμβασης και του 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Λαππαίων)».

15) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

16) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης δικαιούχων, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με εξώδικο συμβιβασμό.

17) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών εκ νέου προκήρυξης για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer-D.P.O.) και υπηρεσιών GDPR στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)-GDPR για το Δήμο Ρεθύμνης».

18) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 103/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

19) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)