Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 6/2022 - 11/02/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 6/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 15 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2022 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «1η Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης και πίνακα στοχοθεσίας – ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022» (εισηγήτρια κ. Κουτσαλεδάκη).

3) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ».

4) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

5) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1».

6) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2».

7) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 3»

8) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ _ ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 4».

9) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1».

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2».

11) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας της Προμήθειας «Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων – δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων – δεικτών στον Δήμο Ρεθύμνης»».

12) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΤΜΗΜΑ 2 «Προμήθεια νέου Αμμοκαθαριστικού».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού Ι διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΤΜΗΜΑ 1 «Προμήθεια νέου Γεωργικού Ελκυστήρα και συνοδευτικού εξοπλισμού».

14) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

15) Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Δ/νσης Πολιτισμού -Τουρισμού-Αθλητισμού-Μουσικής Παιδείας.

16) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας της υπηρεσίας «Κλάδεμα Δένδρων».

17) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή».

18) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση εντός του οικισμού Μικρά Ανώγεια της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης του Δήμου Ρεθύμνης.

19) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)