05/03/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 02.03.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6032

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 6/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 6η του μηνός Μαρτίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου και ψήφιση πίστωσης.

4) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

5) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων».

6) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.860,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στο site Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε».

7) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.860,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στην τράπεζα πληροφοριών της ΔήμοςΝΕΤ».

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 372,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στο Δίκτυο METRICA NET».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 272,80 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομές στη ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και στο πρόγραμμα μελετών Δημοσίων Έργων».

10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 23.800,00 € για την «Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων»

11) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την εργασία «Συντήρηση υδάτινων στοιχείων του Δήμου».

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.457,00 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Οστεοκιβωτίων».

13) Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.046,96 € για την συνέχιση διενέργειας της Προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης».

14) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 620,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομή στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

15) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αίτησης από τον Δήμο Ρεθύμνης για τον οριστικό καθορισμό αποζημίωσης ενώπιων του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

16) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Ηλεκτρονικής Ζυγαριάς Ακριβείας».

17) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».

18) Ψηφίσεις πιστώσεων που αφορούν την συνέχιση εκτέλεσης έργων από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

19) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Μίσθωση Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου με Οδηγό».

20) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΟΔΟΥ ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ».

21) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝΝΑ».

22) Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝΝΑ»

23) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Πηγής».

24) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικού Συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου και 4ου Λυκείου Δήμου Ρεθύμνης» ΟΜΑΔΑ 3 «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» και συγκρότηση της Επιτροπής.

25) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 220.000,00 € για την Διενέργεια για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης Παραλιών Δήμου Ρεθύμνης» για το έτος 2018.

26) Εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 155/2017 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης.

27) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 148.940,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (83.824,58 € και 65.115,42 € αντιστοίχως).

28) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.700,00 € για πληρωμή της εργασίας: «Ερευνητικές Yπηρεσίες διερεύνησης της ύπαρξης εγκοίλων στο οικόπεδο όπου πρόκειται να ανεγερθεί το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ατσιποπούλου»

29) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 328,60 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

30) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙ».

31) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους για τα ακίνητά τους , λόγω ρυμοτομίας.

32) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Παρεμβάσεις σε παλαιά σχολικά κτίρια».

33) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής – επίστρωση τεσσάρων (4) γηπέδων τένις στο ΔΑΚ Γάλλου».

34) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 54.000,00 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο» έτους 2018.

35) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 56.086,78 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου» έτους 2018.

36) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 159/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφισης πίστωσης.

37) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 44/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης.

38) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης οικοπέδων».

39) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος, έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 150.000,00 € για την διενέργεια του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Τ.Κ. Μυριοκεφάλων».

40) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΣΑΠΥ».

41) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την πράξη «Βιοκλιματική τεκμηρίωση συνδετήριων οδών κεντρικών αρτηριών πόλης Ρεθύμνου».

42) Εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 256/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης και της υπ’ αριθμ. 137/2017 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

43) Εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 167/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης.

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Βουρβαχάκης Σταύρος

β. Γαϊτάνης Ιωάννης

 

 

 

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)