Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/2022 - 08/02/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 5/2022)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στην Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 09 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/04.02.2022 (ΦΕΚ 430/05.02.2022 τεύχος Β') :

1. Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών του Δήμου

2. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη στην Αθήνα.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι :

1. Όσον αφορά το 1ο θέμα, είναι επείγον να προχωρήσει η μίσθωση κτηρίου για τη μεταστέγαση της δομής του Κέντρου Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας, δεδομένου ότι πρέπει να απελευθερωθεί το κτήριο αυτό και να μεταστεγαστεί εκεί το ΚΕΠ Δήμου Ρεθύμνης, για το οποίο έχει λήξει η σύμβαση μίσθωσης προ ετών και ο ιδιοκτήτης έχει καταθέσει αγωγή έξωσης κατά του Δήμου μας.

2. Όσον φορά το 2ο θέμα, η μετακίνηση του κ. Δημάρχου θα γίνει από 10 έως 11 Φεβρουαρίου 2022 στην Αθήνα, προκειμένου να επισκεφθεί από κοινού με τον τ. Υφυπουργό Υποδομών και Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη γραφεία Υπουργών για την προώθηση θεμάτων και έργων του Δήμου Ρεθύμνης που βρίσκονται σε εξέλιξη, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η έγκριση μετακίνησης πρέπει να προηγείται.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Γιώργης Χ. Μαρινάκης

Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)