Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/2021 - 11/02/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 5/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 11 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

2) Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της πράξης «Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης».

3) Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της πράξης «Αποκατάσταση κτιρίου Φιλαρμονικής – Ωδείου Ρεθύμνης».

4) Πρόσληψη προσωπικού στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης απορριμμάτων - Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Ρεθύμνης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με δυνατότητα χρονικής διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης έως 05/07/2021, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι επείγουν οι διαδικασίες για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και οι διαδικασίες για την σύναψη του επενδυτικού δανείου, οι οποίες είναι χρονοβόρες και θα πρέπει να επισπευτούν, προκειμένου να μπορέσουμε να προβούμε στην δημοπράτηση των έργων μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Επίσης, όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου χρόνου, στην Υπηρεσία Καθαριότητας, είναι επείγον να επιταχύνουμε την διαδικασία, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)