08/03/19, Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 5/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 5/2019)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 13η του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018):

1) Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2019.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2019.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης του 7ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων».

4) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ».

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό Ανάδοχο του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΙΟΥ».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δημοτικής Οδού Πρινέ»

10) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών & Χρωμάτων».

11) Καθορισμός τιμήματος για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην Πλατεία Μικρασιατών Δήμου Ρεθύμνης.

12) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Δαπάνη για την Προμήθεια Συστήματος Εποπτείας & Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για Υποθηκοφυλακείο (μεταγραφές συμβολαίων, πράξεων αναλογισμού, κτηματολογικά Αποσπάσματα κλπ.).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)