16/02/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 5/2018)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 22α του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών οχημάτων/μηχανημάτων έργου και λιπαντικών ελαίων του Δήμου Ρεθύμνης.

4) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου και ψήφιση πίστωσης.

5) Εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 256/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης και της υπ’ αριθμ. 137/2017 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης και ψήφιση πίστωσης.

6) Εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 167/2015 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 115.000,00 € για την διενέργεια του έργου «Δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών στη Κυριάννα».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Παρεμβάσεις σε επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίρια» του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Ψήφιση πίστωσης για την αγορά ακινήτου στη συνοικία «Μασταμπάς» του Δήμου Ρεθύμνης.

11) Ψήφιση πιστώσεων για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών.

12) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 23.500,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες επισκευής αστικού εξοπλισμού».

13) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ 2018».

14) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 23.500,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Εργασίες διαγράμμισης οδοστρωμάτων 2018».

15) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.555.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Βιοκλιματική Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου και Οδού Άγγελου Σικελιανού στο Ρέθυμνο».

16) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00 € για την εργασία «Συντήρηση Λεβητοστασίων».

17) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.908,80 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων» Δήμου Ρεθύμνης.

18) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων 2018».

19) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.400,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο κλειστό γυμναστήριο Περιβολίων».

20) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων σε σχολικές υποδομές».

21) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στο γήπεδο της Σοχώρας».

22) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 114 Α’ 2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

23) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.962,38 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση αποκατάσταση πλάκας οροφής μικρού γεφυριού στο Ξηρό Χωριό».

24) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 129.186,61 € για το έργο «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ – Άγιος Γεώργιος».

25) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση φρεατίων στα οδοστρώματα δημοτικών οδών».

26) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 23.500,00 € για την Διενέργεια της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας αναβάθμισης οδικής ασφάλειας 2018».

27) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Αναβάθμιση δικτύου ομβρίων στο O.T. 329»

28) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 6.500,00€ για την πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης Προμήθεια εξοπλισμού»

29) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 55.640,59€ για την πράξη «Castwater κόστος λειτουργικών δαπανών»

30) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 49.360,08€ για την πράξη «Διαχείριση & συντονισμός του έργου (castwater)»

31) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 72.000,00€ για την πράξη «Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για την βιώσιμη διαχείριση νερού στις τουριστικές υποδομές (castwater)»

32) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 9.000,00€ για την πράξη «Υπηρεσίες εξειδικευμένου εξωτερικού ελέγχου του έργου(castwater)»

33) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 24.552,00€ για την πράξη «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προβολής και υποστήριξης του έργου (Castwater)»

34) Λήψη Απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 23.000,00€ για την πράξη «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες ελέγχου αξιολόγησης και προώθησης των παραγόμενων διαδικτυακών εργαλείων του προγράμματος (Castwater)

35) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 18.548,00€ για την πράξη «Διοργάνωση εκδηλώσεων (Castwater)»

36) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 18.600,00€ για την πράξη «Διερεύνηση περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων προστασίας ακτών Ρεθύμνου»

37) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 3.720,00€ για την πράξη «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αξιολόγησης δυνατοτήτων ανάπτυξης καταδυτικού τουρισμού στο Ρέθυμνο και αξιολόγηση καταλληλότητας της περιοχής Γερανίου για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου».

38) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 40.000,00 για την πράξη «Δημιουργία προδιαγραφών και οδηγού για παρεμβάσεις στο Δημόσιο Χώρο».

39) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 24.500,00 για την πράξη «Τεχνική Στήριξη για τον σχεδιασμό εκδηλώσεων για τη συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και την Ενεργειακή Εβδομάδα»

40) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 24.800,00€ για την πράξη «Διερεύνηση παθητικών και ενεργητικών μέτρων και βελτιστοποίηση μίγματος εφαρμογής βάσει τεχνικοοικονομικών δεικτών, προς την επίτευξη μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ενεργειακού ισοζυγίου σε Δημοτικά Κτήρια του Δήμου Ρεθύμνης»

41) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 24.000,00 για την πράξη «Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης μηχανολογικού και ενεργειακού εξοπλισμού στο Δημαρχείο και το 1ο γυμνάσιο του Δ. Ρεθύμνης»

42) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 8.000,00€ για την πράξη «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση δυνατότητας ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αγροτικών οδών του Δήμου»

43) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 15.000,00€ για την πράξη «Γεωτεχνικές γεωτρήσεις έρευνας στο οικόπεδο ΧΕΝ»

44) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 7.000,00€ για την πράξη «Προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο»

45) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης 71.000,00 για την πράξη «Προμήθεια φωτιστικών σε οδούς και πλατείες».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)