29/01/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 5

Αριθμός Πρόσκλησης 5                                                             Άδελε, 29/01/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας
    α. Θεοδωράκης Βασίλειος
    β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
    γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

    Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας
    α. Μανουσογιάννης Μανούσος
    β. Παλαφούτης Εμμανουήλ
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 3η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 του Δήμου μας και έγκριση της σχετικής δαπάνης.

2) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 6.400,00 € για την προμήθεια «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» για το έτος 2016.

3) Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 47/2015 τελεσίδικης Απόφασης του Εφετείου Κρήτης (πιστοποιητικό τελεσιδικίας με έκδοση στις 10-12-2015) και ψήφιση πίστωσης.

4) Ψηφίσεις πιστώσεων που αφορούν συνεχιζόμενα έργα και υπόλοιπα συμβάσεων της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

5) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» έτους 2016.

6) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για δαπάνη Τεχνικού ελέγχου Οχημάτων του Δήμου & προμήθειας κάρτας καυσαερίων με απευθείας ανάθεση.

7) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για την ασφάλιση ενός κλειστού φορτηγού με απευθείας ανάθεση του Δήμου Ρεθύμνης.

8) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του Δήμου Ρεθύμνης με απευθείας ανάθεση.

9) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης της προμήθειας λιπαντικών για την Συντήρηση των Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

10) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης της προμήθειας «Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Εξοπλισμός συνεργείου Αυτοκινήτων – Γραφείο Κίνησης)» έτους 2016.

11) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη από μετατόπιση κάδου στην οδό Παπαναστασίου και ψήφιση πίστωσης.

12) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποκατάσταση ζημιάς σε Ι.Χ. ιδιώτη από πτώση σε λακκούβα δημοτικής οδού και ψήφιση πίστωσης.

13) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου και ψήφιση πίστωσης.

14) Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Ρεθύμνης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του αρ. 81 του ν. 4316/2014.

15) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

16) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2015.

17) Λήψη απόφασης για την ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 71/2016 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 13/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

18) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)