Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 41/2021 - 24/12/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 41/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 28 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17.12.2021 (ΦΕΚ 5973/18.12.2021 τεύχος Β’):

1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 330/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, έτους 2022, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης, μετά τη γνώμη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α».

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 331/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «Έγκριση του Πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης και Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2020.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2021 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης και Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2020.

5) Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης διαφόρων ειδικοτήτων, που είχαν προσληφθεί, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

6) Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από έντονα καιρικά φαινόμενα Φεβρουαρίου 2019 (Δ.Ε. Λαππαίων)».

7) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

8) Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς – παραχώρησης εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση στη θέση «Λάκκος» στο Σωματά της Κοινότητας Αρμένων του Δήμου Ρεθύμνης.

9) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Ρεθύμνης στη Αθήνα, για εκτέλεση υπηρεσίας.

10) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων.

11) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

12) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)