Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 40/2021 - 17/12/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 40/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/11.12.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 117/2021, 118/2021 και 119/2021 Αποφάσεων περί έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ)».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

4) Έγκριση της υπ’ αρ. 133/2021 Απόφασης του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» περί έγκρισης Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) χρήσεως 2020.

5) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 135/2021 και 157/2021 Αποφάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 320/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

7) Έγκριση της Τροποποίησης - Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου.

8) Αξιολόγηση και μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείου του Δήμου Ρεθύμνης με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων πόλης Ρεθύμνου».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρεθύμνου».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» έτους 2022-2023.

12) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της προμήθειας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με έμφαση στα Βιοαπόβλητα-Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης».

13) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

14) Συμμόρφωση με την Σ1676/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., ακύρωση της υπ’ αριθμ. 179/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση του Πρακτικού 5 και ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ».

16) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗΣ».

17) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ».

18) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

19) Καθορισμός τιμήματος για την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πεταλιώτη Δήμου Ρεθύμνης.

20) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 28936/28-09-2021 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία: «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για το Δήμο Ρεθύμνης».

21) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση πυλώνων στο γήπεδο Μισσιρίων».

22) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας και στατικής ενίσχυσης Δημαρχείου Ρεθύμνης».

23) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων.

24) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)