Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 04/2022 - 28/01/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 4/2022)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 1 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β’):

1) Έλεγχος και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020 του Δήμου Ρεθύμνης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2) Σύνταξη σχεδίου 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2022.

3) Λήψη απόφασης χρηματοδότησης της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ).

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 31η Ιουλίου 2021.

6) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2021 έως και την 31η Αυγούστου 2021.

7) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτέμβριου 2021 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2021.

8) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Οκτωβρίου 2021.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΤΜΗΜΑ 3 «Προμήθεια φορτωτή πλάγιας ολίσθησης και συνοδευτικού εξοπλισμού».

10) Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμ. 865/2021 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου -Δο Τμήμα (εισηγητής κ. Φουρφουλάκης).

11) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

12) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 3».

13) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας, Εθελοντισμού και προβολής του Δημοτικού Έργου Δήμου Ρεθύμνης, στην Αθήνα.

14) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

 

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)