13/02/20, Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 4/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 4/2020)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 17η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 31/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2020 Απόφασης που αφορά «Υποχρεωτική τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020» του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2020 Απόφασης που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020» του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2020 Απόφασης που αφορά «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

6) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2020 Απόφασης που αφορά τον «Καθορισμό συμβολικής προαιρετικής συμμετοχής στα μέλη των ΚΑΠΗ για το έτος 2020» του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

7) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2020 Απόφασης που αφορά την «Διαγραφή οφειλών τροφείων ωφελουμένου παιδιού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχ. Έτος 2019-2020» του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

8) Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης μετακινήσεων εκτός έδρας του Δημάρχου και Αντιδημάρχων Δήμου Ρεθύμνης.

9) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης της μετακίνησης κεντρικής ομιλήτριας σε ενημερωτική δράση που θα πραγματοποιήσει το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνης.

10) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

11) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανών Γραφείου & Προμήθειας Ανταλλακτικών».

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και την Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Επισκευή Γεωργικών Μηχανημάτων & Προμήθεια Ανταλλακτικών».

13) Έγκριση και εξειδίκευση δαπάνης για την κάλυψη άμεσων έκτακτων αναγκών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)