05/02/18, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άδελε, 02.02.2018

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3026

ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δ/νση: Άδελε Δήμου Ρεθύμνης

Τ.Κ. 74 100 - ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΡΟΣ:

 

Πληροφορίες: Ξενικάκη Ιωάννα

ΤΗΛ.: 28313.41014

FAX 28310.72125

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ: 1. κ. Δήμαρχο Ρεθύμνης

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Γενική Γραμματέα Δήμου Ρεθύμνης

4. Διευθυντές Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

6. ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(Αύξων αριθμός 4/2018)

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 7η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2018 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2017.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2017.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2017 έως και την 31η Οκτωβρίου 2017.

6) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Νοεμβρίου 2017 έως και την 30η Νοεμβρίου 2017.

7) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Δεκεμβρίου 2017 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 231.929,60 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος 2018» για το έτος 2018.

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό και των έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια της Προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος 2018».

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 6.683,60 € για την διενέργεια της προμήθειας Λιπαντικών για την Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2018.

11) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την Διενέργεια της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

12) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας Αδειών Λογισμικού.

13) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την Διενέργεια της εργασίας «Συντήρηση Μηχανήματος Εμφακέλωσης».

14) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Αναβάθμιση – Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων στο Αδελε».

15) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 9.800,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Πυροσβεστήρες – Τρίγωνα – Φαρμακεία Οχημάτων».

16) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

17) Ψήφιση πίστωσης ποσού 28.003,94 € για την κάλυψη δαπανών ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2018.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 4.774,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Ψεκασμοί – Κλαδέματα με χρήση καλαθοφόρου».

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την πράξη «Destination-Προμήθειες, αγορά πάγιου εξοπλισμού–Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων»

20) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 54.000,00€ για την πράξη «Destination-Προμήθειες, αγορά πάγιου εξοπλισμού – Εξοπλισμός συστημάτων θερμικών αισθητήρων κυκλοφοριακών μετρήσεων».

21) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 60.198,09 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Επεκτάσεις - Εργασίες σε δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού».

 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

Τακτικά Μέλη

1. Κιαγιάς Δράκος

2. Λαχνιδάκης Δημήτριος

3. Σαμψών Στυλιανός

4. Τσιομπίκας Γρηγόριος

5. Χριστουλάκης Όθωνας

6. Μποτονάκης Μποτόνης

7. Πολοπετράκης Κωνσταντίνος

8. Φουρφουλάκης Εμμανουήλ

 

Αναπληρωματικά Μέλη Πλειοψηφίας

α. Μοτάκης Γεώργιος

β. Πετρακάκης Νικόλαος

γ. Αγριμάκης Νικόλαος

Αναπληρωματικά Μέλη Μειοψηφίας

α. Βουρβαχάκης Σταύρος

β. Γαϊτάνης Ιωάννης

 

 

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)