09/02/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 4

Αριθμός Πρόσκλησης 4                                           Άδελε, 09/02/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Δ΄ Τριμήνου έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

3) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Εξέταση Ειδικής Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης με θέμα «Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών για την Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Εργασίας «Διαχείριση και λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας τεσσάρων Μαρτύρων».

5) Εκτέλεση της αριθ. 147/2016 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης και ψήφιση πίστωσης.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της Προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού».

7) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.261,20 € για την προμήθεια λαμαρινών για την επισκευή κάδων απορριμμάτων του Τμήματος Καθαριότητας.

8) Ψήφιση πίστωσης ποσού 99,20 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση καλοριφέρ στο κεντρικό Δημαρχείο Ρεθύμνου».

9) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.993,54 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή γεωργικών μηχανημάτων Τμήματος Καθαριότητας».

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 14.136,00 Ευρώ για την πληρωμή εκπόνησης της μελέτης «Αποτύπωση και μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος μεταξύ Ο.Τ. 523 και Ο.Τ. 401 στην περιοχή Κουμπέ Δήμου Ρεθύμνου».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

12) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος, πραγματοποίησης Δαπάνης και ψήφιση πίστωσης, για την διενέργεια της προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων» για τα έτη 2017-2018.

13) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

14) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 525,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Αμοιβή Πιστοποιημένων Εκτιμητών».

15) Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 60.000,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών».

16) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την Εργασία «Αναβάθμιση Πολιτιστικού Αθλητικού Κέντρου Αρμένων Ρεθύμνης».

17) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € για την Εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».

18) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 178.717,46 € για το Έργο «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

19) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 601.666,71 € για το Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

20) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της Προμήθειας «Ανταλλακτικά –Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων».

21) Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013.

22) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 312,90 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

23) Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.806,24 € για την διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων».

24) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.457,00 € για την διενέργεια της προμήθειας οστεοκιβωτίων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου στα Τρία Μοναστήρια.

25) Ψήφιση πίστωσης ποσού 607,60 € για την διενέργεια της προμήθειας μίας κεφαλής αεροσυμπιεστή για τον εξοπλισμό συνεργείου αυτοκινήτων του Γραφείου Κίνησης Δήμου Ρεθύμνης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)