24/12/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 39

Αριθμός Πρόσκλησης 39                                               Άδελε, 12/12/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

                                  

ΠΡΟΣ: 

 

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                   

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Προέλεγχος οικονομικής διαχείρισης – οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013 του Δήμου Ρεθύμνης και σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

2)  Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου» «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΙ ΤΟΥ 2014».

4) Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.292,50 € για αποζημίωση δημότη λόγω ρυμοτομίας, σύμφωνα με την 52/02 πράξη εφαρμογής.

5) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση στην παραλιακή λεωφόρο».

6) Λήψη απόφασης κήρυξης διαγωνισμού ως άγονου, έγκρισης των πρακτικών και επαναδημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ».

7) Έγκριση  εκτέλεσης διαταγής πληρωμής κατά του Δήμου Ρεθύμνης, η οποία αφορά την αμοιβή της εταιρείας ΑΜΑΡΙ ΑΕ ΟΤΑ  για την εκτέλεση του έργου  της  εναπόθεσης και της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης .

8) Εκτέλεση της υπ’ αριθ. 169/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης ποσού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για πληρωμή ποσού για εκτέλεση έργου «Καθαριότητα – Οδοκαθαρισμός»

9) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

10)  Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)