Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 39/2021 - 03/12/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 39/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 6 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021 (ΦΕΚ 5401/20.11.2021 τεύχος Β):

1) Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2022 – Αναγκαίες ή μη προσαρμογές με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. του Δήμου Ρεθύμνης, για το έτος 2022.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 110/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

4) Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ.αρ. 201/2021 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

5) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημόσιας σύμβασης της «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» για το ΤΜΗΜΑ 6: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης & ΤΜΗΜΑ 7: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1434Α/29-10-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

7) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1192Α/02-09-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στους οριστικούς αναδόχους εκτέλεσης της προμήθειας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με έμφαση στα Βιο-απόβλητα – Προμήθεια απορριμματοφόρων».

9) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ».

10) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018».

11) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

12) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

13) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Ρεθύμνης, στη Αθήνα.

14) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακού Οχήματος του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

16) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ∆ΗΜΩΝ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ & ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Β1 ΥΠΟΕΡΓΟ: "Κατασκευή ∆ικτύου Αποχέτευσης και Μεταφοράς Λυμάτων παραλιακής ζώνης ∆ήμου Αρκαδίου" (∆ΙΚΤΥΑ)» του ∆ήμου Αρκαδίου.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)