Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 37/2021 - 19/11/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 37/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης για το οικ. έτος 2022.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

3) Λήψη απόφασης για την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΡΙΘΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» στο Δήμο Ρεθύμνης.

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 129/2021 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

5) Αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των σχολικών μονάδων του Δήμου Ρεθύμνης.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με έμφαση στα Βιοαπόβλητα-Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης».

7) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 307/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

8) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2020».

9) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙA ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ».

10) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 1».

11) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 2».

12) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_ΥΠΟΕΡΓΟ: Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΤΟΜΕΑΣ 3».

13) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

14) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσω κατά της υπ.αρ. 99/2021 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

15) Λήψη απόφασης για απόρριψη προσφοράς του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Βιοκλιματική Ανάπλαση κεντρικών συνδετήριων πόλης Ρεθύμνου».

16) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων, στην Θεσσαλονίκη.

17) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Διοικητικών Θεμάτων, στην Θεσσαλονίκη.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξή προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΙΑΝΟ ΚΑΜΠΟ».

19) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και παρακολούθησης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

20) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Δ ΛΑΠΠΑΙΩΝ –ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 2020».

21) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Δ.Δ ΛΑΠΠΑΙΩΝ –ΝΙΚ. ΦΩΚΑ 2020».

22) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Υποέργο: ΣΤΗ Δ. Ε. ΝΙΚ ΦΩΚΑ ΤΟΜΕΑΣ 2».

23) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018».

24) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξή προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».

25) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΣΑΠΥ».

26) Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση ποσού εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπηρεσία: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ».

27) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019».

28) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Αμνάτου».

29) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στο γήπεδο Τ.Κ. Ρουστίκων».

30) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2019».

31) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση βατότητας παράπλευρου δρόμου ΒΟΑΚ Ρέθυμνο - Ηράκλειο».

32) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου και διαμόρφωση χώρου στην περιοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου».

33) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΚΗΝΑ».

34) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1172Α/27-8-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

35) Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης με σκοπό την Επέκταση της υπ. αρ. 511/10-1-2020 σύμβασης για την προμήθεια: «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».

36) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση στον οικισμό Σταυρωμένο (Θέση Βίγλα)».

37) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση, λειτουργικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης».

38) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

39) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ».

40) Έγκριση παράτασης της με αρ. πρωτ. 29782/06-10-2020 ενεργής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών 2020», ΟΜΑΔΑ Β’: «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ».

41) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών μισθωμάτων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)