05/12/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 36

Αριθμός Πρόσκλησης    36                                                Άδελε, 05/12/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

 

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

                          

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 1) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2015.

2) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΣΩΝ  ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» του Δήμου Ρεθύμνης,

3) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 155/2014 απόφασης του Mονομελούς  Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

4) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

5) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.340,22 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της  σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης.

6) Ψήφιση πίστωσης ποσού 39,31 € που αφορά  τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2014, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

7) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.724,90 € για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΑΤΑ 2013».

8)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

9)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για συμβολαιογραφικά έξοδα.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)