Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 36/2021 - 12/11/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 36/2021)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στη Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/04.11.2021 (ΦΕΚ 5138/05.11.2021 τεύχος Β'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 15 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:30 π.μ. και λήξη την 11:00 π.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση αθλητικού και ψυχαγωγικού γεγονότος με την επωνυμία «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι το γεγονός θα λάβει χώρα στις 21 Νοεμβρίου 2021 και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νέο Ν. 4782/2021, προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εργασίας απαιτούνται πέντε (5) ημέρες από την ημέρας της πρόσκλησης. Συνεπώς θα πρέπει να επισπευτούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του ανωτέρω θέματος.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)