19/12/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 36

Αριθμός Πρόσκλησης 36                                            Άδελε, 16/12/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 20η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια του δημόσιου, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ».

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος για την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

6) Λήψη απόφασης για την μερική ανατροπή της ΠΑΥ 361/2016 και την μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 164/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 184.044,64 € για την πράξη «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων οδών Κουρμούλη και Κριάρη Δήμου Ρεθύμνης (Τμήμα οδού Κουρμούλη»).

7) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.534,11 Ευρώ για την πληρωμή της αναθεώρησης του έργου: «Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας»

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

10) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00 € για την προμήθεια Υδραυλικών Ειδών στο Δήμο Ρεθύμνης.

11) Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή της ΠΑΥ 791/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ 658/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

12) Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή της ΠΑΥ 792/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ 659/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

13) Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή της ΠΑΥ 793/2016 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ 660/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)