Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 35/2021 - 01/11/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 35/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 5 Νοεμβρίου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22.10.2021 (ΦΕΚ 4919/24.10.2021 τεύχος Β'):

1) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2021.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 293/2021 Απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

4) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 121/2021 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

5) Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων από τη διάθεση τάφων και των τελών στα Δημοτικά Κοιμητήρια.

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάθεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της διάδοσής του)», στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

8) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης του 6ου Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια δέκα (10) Οχημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνης» (Προμήθεια τεσσάρων νέων Απορριμματοφόρων)- (Τμήμα 6)».

11) Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

12) Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρεθύμνης.

13) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

14) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

15) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 4141/12-02-2020 ενεργής σύμβασης για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου», ΟΜΑΔΑ 1: ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

16) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 4316/13-02-2020 ενεργής σύμβασης για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου», ΟΜΑΔΑ 2: ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.

17) Λήψη απόφασης για αποδοχή της επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

18) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙ».

19) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΑΠΠΑΙΩΝ».

20) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας: «Προμήθεια Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρεθύμνου».

21) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της προμήθειας: «Αγορά κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδεκτών».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)