05/12/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 35

Αριθμός Πρόσκλησης 35                                                  Άδελε, 05/12/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2017.

4) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

5) Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή δικαστικών εξόδων.

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για αποζημιώσεις δημοτών λόγω ρυμοτομίας.

7) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 512/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 143.400,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016».

9) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Οκτωβρίου 2016 έως και την 31η Οκτωβρίου 2016.

10) Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

11) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ».

12) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 450.000,00 Ευρώ για το έργο: «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στα γήπεδα Σοχώρας Μισσιρίων».

13) Λήψη απόφασης για ψήφιση πρόσθετης πίστωσης ποσού 637,64 Ευρώ για την εξόφληση του συνόλου του 5ου λογαριασμού του έργου : «Διαμόρφωση Parking στη Σοχώρα».

14) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.534,11 Ευρώ για την πληρωμή της αναθεώρησης του έργου : «Ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας»

15) Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

16) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για την Διενέργεια της Προμήθειας «Eγκατάστασης Συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας υπηρεσιών του Γραφείου Ελέγχου Κανονιστικών Αποφάσεων

17) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 175/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνης.

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης για την διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

19) Ψηφίσεις πιστώσεων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

20) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

21) Λήψη απόφασης για Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος και ψήφιση πίστωσης για την Διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

22) Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης, τον καθορισμό και των έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση της Επιτροπής για την Διενέργεια της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

23) Λήψη απόφασης για ανατροπή της ΠΑΥ 116/2016 και ανάκληση της υπ’ αριθμ. 53/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

24) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1141/2016 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)