28/11/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 35

Αριθμός Πρόσκλησης 35                                                     Άδελε, 28/11/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 2α του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

3) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.143,90 € για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για αθλητικές εγκαταστάσεις.

6) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.863,19 € για την προμήθεια Υδραυλικών ειδών, υλικών και εξαρτημάτων στο Δήμο Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Πηγής».

8) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων, κατά της υπ’ αριθμ. 158/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

9) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1676Α/21-8-2014 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής  που αφορά δαπάνες για έξοδα «Νομιμοποίηση δημοτικών κτιρίων» και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

10) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.083,91 € για την προμήθεια μπεκ ποτίσματος για χλοοτάπητα γηπέδων ΣΑΤΑ 2012.

11) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00 € για την προμήθεια ταμειακής μηχανής για τις ανάγκες του Δήμου.

12)  Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 2021 Α’/ 2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που  αφορά δαπάνες για «Φόρο Δωρεάς Οχημάτων» & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

13) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 2022 A’/2014 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που  αφορά δαπάνες για «Αναταξινόμηση Οχημάτων, Τέλη κυκλοφορίας κ.λ.π,» & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

14) Kαθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συνοδευτικά Έργα στην Οδό Κουρμούλη».

15) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων-Γραφείου Κίνησης του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2014.

16) Άσκηση έφεσης και συζήτηση αυτής κατά της υπ’ αριθμ. 115/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου κατά του Αναστασίου Κουκουναρά.

17) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ  401B/21-8-2014  χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που  αφορά δαπάνες για  «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης» & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

18) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 195/2014 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου κατά του Κων/νου Μπιρικάκη.

19) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 198/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου κατά του Παντελή Τουπαδάκη.

20) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης στο σύστημα πέδησης με απευθείας ανάθεση.


Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)