Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 34/2021 - 21/10/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 34/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2021 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

3) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφέρειας Κρήτης για την Πράξη «Μελέτη αποκατάστασης κτηρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέτζας».

4) Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου: «In-Heritage Ανακαίνιση παραδοσιακού ελαιοτριβείου Αρμένων και μετατροπή του σε εκθεσιακό χώρο».

5) Λήψη απόφασης για έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Συλλόγου Γονέων με αυτισμό Ρεθύμνου για την πράξη με τίτλο «Συμμετοχικό εργαστήριο ανακύκλωσης πλαστικών για την προώθηση του διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή».

6) Λήψη απόφασης για έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Συμμετοχικό εργαστήριο ανακύκλωσης πλαστικών για την προώθηση του διαχωρισμού των αποβλήτων στην πηγή» για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Plasteco.

7) Λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Ρεθύμνης και της Περιφέρειας Κρήτης για την Πράξη «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου.

8) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο «Μελέτη Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνης».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Υπουργείου Πολιτισμού Αθλητισμού για την πράξη με τίτλο «Ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση σπηλαίου Γερανίου Δήμου Ρεθύμνης».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον Οριστικό Ανάδοχο διενέργειας του δημόσιου διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου».

11) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ».

12) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2)».

13) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δ.Ι.Ε.Κ και του Σ.Δ.Ε. Ρεθύμνης.

14) Έγκριση κίνησης Υπηρεσιακών Οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης εκτός ορίων Νομού.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της προμήθειας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ρεθύμνου, με έμφαση στα Βιο-απόβλητα – Προμήθεια απορριμματοφόρων».

16) Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για Επέκταση της υπ. αρ. 3863/10-02-2020 σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων – Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» ΟΜΑΔΑ 28 : ΕΙΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρεθύμνης.

17) Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για Επέκταση της υπ. αρ. 2410/24-01-2020 σύμβασης για την προμήθεια: «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου – Αναλωσίμων για τις Ανάγκες Εστίασης των Νομικών Προσώπων – Τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου και Σίτιση Μαθητών Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου» ΟΜΑΔΑ 27 : ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ρεθύμνης.

18) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Θεμάτων, στην Θεσσαλονίκη.

19) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας, στην Θεσσαλονίκη.

20) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)