Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 34/2020 - 28/12/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 34/2020)

 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β')):

1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 17/2020 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης και Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2019.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2020 Απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης περί έγκρισης οικονομικής διαχείρισης και Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2019.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 413/2020 Απόφασης Δ.Σ. του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου».

4) Χορήγηση παράτασης εκπόνησης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου στο Δήμο Ρεθύμνου».

5) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΑΚ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ».

6) Χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Β1 ΥΠΟΕΡΓΟ: "Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Μεταφοράς Λυμάτων παραλιακής ζώνης Δήμου Αρκαδίου" (ΔΙΚΤΥΑ)» του Δήμου Αρκαδίου.

7) Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ κλπ ΒΙ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΠ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ (ΔΙΚΤΥΑ)».

8) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων- Διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)