14/12/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 34

Αριθμός Πρόσκλησης 34                                           Άδελε, 14/12/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

2) Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους των Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

4) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΣΑΠΥ» και Συγκρότηση της Επιτροπής.

5) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Τ.Κ. ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» και Συγκρότηση της Επιτροπής.

6) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης μίας (1) ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 755/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την διενέργεια της υπηρεσίας «Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Αρμένων».

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την στέγαση του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Ρεθύμνης.

10) Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.030,30 € για την πληρωμή δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνης.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Έλεγχος και Πιστοποίηση ISO Μηχανημάτων».

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, κάγκελων, φωτιστικών στύλων, σκελετών στεγάστρων και κατεστραμμένων οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Ρεθύμνης.

13) Λήψη απόφασης για την έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 εκτέλεσης της Υπηρεσίας «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» έτους 2018-2019.

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 13.240,00 € για την διενέργεια της Προμήθειας «Αδειών Λογισμικού».

15) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

16) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 480,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Συντήρηση κλιματιστικών».

17) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 14.740,00 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της σχολικής επιτροπής Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης.

18) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

19) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2017 (ΙΙ)» και Συγκρότηση της Επιτροπής.

20) Εκτέλεση των υπ. αριθ. 88/2017 και 89/2017 Αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης.

21) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη, Δήμου Ρεθύμνης» και Συγκρότηση της Επιτροπής.

22) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 490,00 € για την διενέργεια της προμήθειας «Συνδρομές Ίντερνετ – φιλοξενία ιστοσελίδων, DOMAINS».

23) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στην απογραφή των αποθηκών του Δήμου Ρεθύμνης.

24) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 286,12 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

25) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017.

26) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 7.000,00€ για την πράξη «DESTINATIONS – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Μετρήσεις και Συλλογή Κυκλοφοριακών Δεδομένων για τις Εμπορευματικές Μεταφορές»

27) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την πράξη «DESTINATIONS – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Ανάπτυξη Σχεδίου Βιώσιμων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών».

28) Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.720,00€ για την πράξη «DESTINATIONS- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- «Υπηρεσία για την ποσοτική έρευνα με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο στους κατοίκους του Δήμου Ρεθύμνης για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ»»

29) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση νερού στις τουριστικές υποδομές CASTWATER».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)