14/11/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 34

Αριθμός Πρόσκλησης 34                                                     Άδελε, 14/11/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 20η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

2)     Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

3)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4)     Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς δια εξώδικου συμβιβασμού, για αποζημίωση χρήσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στο Ρέθυμνο.

5)     Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς δια εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου των κκ. Αντωνίου και Στυλιανού Λαμπρινού.

6)     Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς δια εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου του κ. Γεωργίου Δασκαλάκη.

7)     Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για την μετάβαση στην Αθήνα του Αντιδημάρχου Τεχνικών θεμάτων του Δήμου Ρεθύμνης κ. Μίνωα Αλεφαντινού.

8)     Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 470,00 € για την προμήθεια διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πρασίνου.

9)     Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς οικοπέδου στη Τοπική Κοινότητα Φρατζεσκιανά Μετόχια στον οικισμό «Μπεζαριανά» της Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά του Δήμου Ρεθύμνης.

10)  Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

11)  Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης 112.252,66 €  για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρεθύμνης.

12)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.996,27 € για την προμήθεια «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων » για το έτος 2014.

13)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.999,67 € για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων » για το έτος 2014.

14)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.996,29 € για την προμήθεια «Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας και χρωμάτων » για το έτος 2014.

15)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια διαφόρων ειδών ΣΑΤΑ 2009-ΣΑΤΑ 2012-ΣΑΤΑ 2014 » για το έτος 2014.

16)  Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων» ΣΑΤΑ 2014.

17)  Ανάκληση της υπ’ αρ. 1044/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για προμήθεια γραμματοσήμων» του Τμήματος Πολεοδομίας.

18)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ».

19)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 61.500,00 € για την πράξη «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου». 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

04 Αυγούστου 2020
 (1342)
 (1335)
 (1343)
 (1337)
 (1121)
 (1339)
 (1329)
 (1341)
 (1330)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)