Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 33/2021 - 20/10/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 33/2021)

ΚΑΛΕΙΣΤΕ να συμμετάσχετε στη Έκτακτη και Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρεθύμνης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β'), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και λήξη την 10:30 π.μ., για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, υπαλλήλων του Δήμου Ρεθύμνης διαφόρων ειδικοτήτων, που είχαν προσληφθεί, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων, απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη και κατεπείγουσα, διότι, οι συμβάσεις των εργαζομένων – πλην της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης- λήγουν στις 21/10/2021.

Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την παραπάνω ώρα θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)