24/11/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 33

Αριθμός Πρόσκλησης 33                                               Άδελε, 24/11/2017

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 29η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

2) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών για την Διενέργεια της Υπηρεσίας «Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδίου για τη βιώσιμη διαχείριση νερού στις τουριστικές υποδομές CASTWATER» και Συγκρότηση της Επιτροπής.

3) Λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος διενέργειας του διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες με παιχνίδια ψυχαγωγίας για τις περιόδους των Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

4) Ψηφίσεις πιστώσεων ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 190.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΦΙΝΙ».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 31.865,87 € για την μελέτη «Αποτύπωση και οριοθέτηση ρέματος Συνατσάκη, Δήμου Ρεθύμνης».

7) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

8) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 1.398,72 € για την διενέργεια της προμήθειας «Υλικά Περίφραξης».

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

10) Υπαγωγή οφειλετών του Δήμου Ρεθύμνης στη ρύθμιση οφειλών του ν. 4483/2017.

11) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού Αναδόχου διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Συντήρηση και Προμήθεια Λογισμικού Γρ.Κίνησης και Γρ.Εσόδων».

12) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας.

13) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης για αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτομίας ακινήτου.

14) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 18.478,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας: «Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)