07/11/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 33

Αριθμός Πρόσκλησης 33                                                    Άδελε, 07/11/2016

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 11η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2016.

4) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης & ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για προμήθεια Γραμματοσήμων, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Δόμησης.

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 24.600,00 € για την «Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο Κλειστό Γυμναστήριο Περιβολίων».

6) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Ρεθύμνης.

7) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2016.

8) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

10) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 45.986,52 € για την πληρωμή της 8ης πιστοποίησης της μελέτης «Πολεοδομικές Μελέτες Οικισμών».

11) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 94.000,00 € για την πληρωμή του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 5ο ΛΥΚΕΙΟ».

12) Λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την Εργασία «Αναβάθμιση Πολιτιστικού Αθλητικού Κέντρου Αρμένων Ρεθύμνης».

13) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων για την εκτέλεση της εργασίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων» και συγκρότηση επιτροπής για τη Διενέργεια του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

14) Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», έτους 2016 για το Δήμο Ρεθύμνης.

15) Λήψη απόφασης για την έγκριση και τον καθορισμό των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών για την υπηρεσία «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έτους 2016, για το Δήμο Ρεθύμνης

16) Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού 2016 για το Κληροδότημα «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ», του οποίου την διαχείριση έχει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ρεθύμνης.

17) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την πράξη «Υποστήριξη στην σύνταξη πρότασης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 - Destination».

18) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών».

19) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια εργαλείων για πολιτική προστασία».

20) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 2.000,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια γεννητριών».

21) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.500,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια γεννήτριας».

22) Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.020,00 € για την εργασία με τίτλο «Φυτοπροστασία των πεύκων από το έντομο Thaumetopaea pityocampa στο Δήμο Ρεθύμνης» για το έτος 2016

23) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 1.000,00 € για την προμήθεια «Προμήθεια βυτίων»

24) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 12.000,00 € για «Παρεμβάσεις σε παλαιά σχολικά κτίρια».

25) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 18.000,00 € για «Παρεμβάσεις σε επικίνδυνα ετοιμόρροπα κτίρια».

26) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 7.316,64 € για την «Κατασκευή τοιχίων».

27) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 71.123,93 € για την πράξη «Επέκταση Δημοτικού νεκροταφείου 2010».

28) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την πράξη «Κατασκευή και συντήρηση περίφραξης γηπέδων».

29) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 5.000,00 € για την πράξη «Διάνοιξη δρόμων για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών».

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

 

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)