31/10/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 33

Αριθμός Πρόσκλησης 33                                                    Άδελε, 31/10/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.     Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

4.       Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

5.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 5η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1)     Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη πρόσθετων λόγων έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 124/2009 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου  Ρεθύμνης

2)     Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 174/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου

3)     Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 169/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου

4)     Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 214/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου  Ρεθύμνης

5)     Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2014.

6)     Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου (Ε΄ Δίμηνο) έτους 2014.

7)     Εξέταση αιτημάτων υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014.

8)     Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

9)   Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 138,00 € για την προμήθεια τριών (3) χρηματοκιβωτίων.

10)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 336,74 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

11)  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 974/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφασης για την ψήφιση πίστωσης που αφορά δημοσίευση διακήρυξης στον τοπικό τύπο.

12)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 12.767,20 € για την πληρωμή τελών σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)