24/10/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 32

Αριθμός Πρόσκλησης 32                                                    Άδελε, 24/10/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 29η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2015 – Αναγκαίες ή μη προσαρμογές με βάση  τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α..

2) Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ρεθύμνης για το έτος 2015.

3) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2014.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2014 έως και την 31η Αυγούστου 2014.

5) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014.

6) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρεθύμνης έτους 2014 για το έργο «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου».

7) Λήψη απόφασης έγκρισης  των πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «Επισκευή δρόμου Σταυρωμένος Αστέρι»

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 14.250,00 € για την πληρωμή της μελέτης: «Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου των οικισμών Πρινέ – Βεδέροι ΤΔ Πρινέ».

9) Λήψη απόφασης για μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 271/2013 Απόφασης του  Τριμελούς Εφετείου Κρήτης.

10) Λήψη απόφασης για μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 61/2014 Απόφασης του  Μονομελούς Εφετείου Κρήτης.

11) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

12) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € για ξυλουργικές εργασίες σε διάφορα κτίρια του Δήμου Ρεθύμνης.

13) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € για την προμήθεια διαφόρων υλικών καθημερινής χρήσης για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας.

14) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 170,00  € για την προμήθεια φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Γραφείου Δημάρχου.

15) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 71,66 € για την προμήθεια κρυστάλλου στο κιόσκι του πάρκινγκ στη πλατεία των Τεσσάρων Μαρτύρων Δήμου Ρεθύμνης.

16) Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου και ψήφιση πίστωσης ποσού 11.640,00 € για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΗΡΟΛΙΘΟΔΟΜΩΝ».

17) Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή απόρριψης ένστασης επί του  πρακτικού διενέργειας της Β΄ φάσης του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας».

18) Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο υπαλλήλου της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 245,00 €.

19) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισμού και κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας», για τις κατηγορίες «Ηλεκτρικές Συσκευές», «Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός», «Παιχνίδια».

20) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και για απευθείας ανάθεση της Προμήθειας ειδών γαλακτοπωλείου, ιχθυοπωλείου – κατεψυγμένων, κρεοπωλείου, αρτοπωλείου, ζαχαροπλαστείου για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

21) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 304/2014 και μερική ανάκληση ψήφισης πίστωσης.

22) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Ρεθύμνης».

23) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».

24) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια τροφοδοτικού για τηλεφωνικό κέντρο».

25) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την πράξη «Ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης στο 5ο Γυμνάσιο - 4ο Λύκειο  στο Σφακάκι».

26) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 61.500,00€ για την πράξη «Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων Δήμου Ρεθύμνης».

27) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 840,00€ για την πράξη «Προμήθεια τροφοδοτικού για τηλεφωνικό κέντρο»

28) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 10.000,00€ για την πράξη «Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».

29) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την πράξη «Κατασκευή πασσαλότοιχου στο υπό ανέγερση σχολείο στο Σφακάκι»

30)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την πράξη «Συνοδευτικά έργα στην οδό Κουρμούλη».

31)  Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 52,56 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

32) Kαθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές και για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών, ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών, για τις περιόδους των Χριστουγέννων, του Καρναβαλιού και του Καλοκαιριού.

33) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

34) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 9.997,44 € για την προμήθεια περιφερειακών συσκευών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων.

35) Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη πρόσθετων λόγων έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 124/2009 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου  Ρεθύμνης.

36) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 174/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

37) Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 169/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου.

38) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 57.720,51 € για την εκτέλεση του  έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΙ του 2014». 

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)