Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31/2021 - 01/10/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 31/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 4 Οκτωβρίου 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24.09.2021 (ΦΕΚ 4441/25.09.2021 τεύχος Β'):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022.

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2021 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021».

4) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 101/2021 & 105/2021 Αποφάσεων του ΔΣ του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» με θέμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021».

5) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 95/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Οικοδομικών – Αδρανών Υλικών».

7) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

8) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο δημοτικό κήπο».

9) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής γύρω από το 2ο Γυμνάσιο Λύκειο Δήμου Ρεθύμνης για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά την μετακίνηση των μαθητών».

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου διενέργειας του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Ασφαλτομίγματος ζεστής και ψυχρής ασφάλτου».

11) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019».

12) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

13) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκρισης των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκρότηση Επιτροπών εκτέλεσης και παρακολούθησης της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».

14) Μετακίνηση και έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης του Δημάρχου Ρεθύμνης στη Γερμανία, για εκτέλεση υπηρεσίας.

15) Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

16) Λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΣΑΠΥ».

17) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΗΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

18) Ορισμός μελών Κοινής επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 6 της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Συστήματος Επίβλεψης Καταγραφής Περιβαλλοντικού Θορύβου στο Ρέθυμνο» μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και ΕΛΜΕΠΑ.

19) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)