Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 31/2020 - 04/12/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 31/2020)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 8 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.20 τ. Α΄) και της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1)-24η Εγκύκλιο):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2020.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 199/2020 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ που αφορά «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

3) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2020 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ).

4) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων Κυριάνας».

5) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 για την προμήθεια «Αντικατάσταση επικίνδυνων μπασκετών στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Ρεθύμνης» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

6) Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. Πρωτ. 34409/2019 ενεργής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σκυροδέματος 2019».

7) Συγκρότηση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚ. ΦΩΚΑ & ΑΡΚΑΔΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Β1 ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ" (ΔΙΚΤΥΑ)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ»

8) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016».

9) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ».

10) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΣΕΛΛΙ-ΓΕΝΗ-ΓΟΥΛΕΔΙΑΝΑ Δ.ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

11) Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση του αποτελέσματος του φανερού, προφορικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου - οικοπέδου για την τοποθέτηση Προκάτ αιθουσών για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

12) Λήψη απόφασης έγκρισης Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο διενέργειας του Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας «Εκτυπώσεις – Εκδόσεις – Βιβλιοδετήσεις».

13) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αρ. 1372/11-09-2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής & έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

14) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΡΟΜΟΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ».

15) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές και από επιχειρηματίες για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, για τις περιόδους Χριστουγέννων, Καρναβαλιού και Καλοκαιριού.

16) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

17) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 20766/6-08-2018 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ».

18) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 31208/16-10-2020 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία: «Υπηρεσία για τη διασύνδεση περιπτέρων τουριστικής ενημέρωσης με τις εφαρμογές πληροφόρησης για βιώσιμη κινητικότητα και εξοπλισμός αυτόνομων σταθμών πληροφόρησης».

19) Έγκριση παράτασης της υπ. αρ. 28095/25-9-2020 ενεργής σύμβασης για την υπηρεσία: «Destinations - Υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ανάπτυξη εφαρμογής συντονισμού εμπορευματικών μεταφορών στην πόλη του Ρεθύμνου».

20) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 296/2020 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

21) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ».

22) Λήψη απόφασης καθορισμού τρόπου εκτέλεσης, καθορισμού και έγκριση των Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών, έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ – ΩΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

23) Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς επί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση χρήσης ακινήτου.

24) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης, Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης και συγκρότηση Επιτροπής της υπηρεσίας «Μισθώσεις Μηχανημάτων ΔΕ Ρεθύμνης», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

25) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης, Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης και συγκρότηση Επιτροπής της υπηρεσίας «Μισθώσεις Μηχανημάτων ΔΕ Αρκαδίου», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

26) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης και συγκρότηση Επιτροπής της υπηρεσίας «Μισθώσεις Μηχανημάτων ΔΕ Λαππαίων», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

27) Έγκριση εκτέλεσης ανάθεσης σύμβασης, έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, καθορισμός όρων της πρόσκλησης και συγκρότηση Επιτροπής της υπηρεσίας «Μισθώσεις Μηχανημάτων ΔΕ Νικ. Φωκά» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατ’ επίκληση κατεπειγουσών διενεργειών, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)