09/11/17, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31

Αριθμός Πρόσκλησης 31                                            Άδελε, 09/11/2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 14η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης οικ. έτους 2018 – Αναγκαίες ή μη προσαρμογές με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α..

2) Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης Γ΄ Τριμήνου έτους 2017

3) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2017.

4) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουνίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017.

5) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Ιουλίου 2017 έως και την 31η Ιουλίου 2017.

6) Έλεγχος Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ρεθύμνης από την 1η Αυγούστου 2017 έως και την 31η Αυγούστου 2017.

7) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικών Αναδόχων διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας – Ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων».

8) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και Συγκρότηση της Επιτροπής.

9) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

10) Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος και ψήφισης πίστωσης ποσού 207.400,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017».

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 40,00 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα».

12) Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 3.420,00 € για την Διενέργεια της Προμήθειας «Λοιπού υλικού- Συσκευές Μέτρησης & ελέγχου χαρτονομισμάτων».

13) Εκτέλεση της με αριθ. 174/2017 Απόφασης Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου και ψήφιση πίστωσης.

14) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Ατσιποπούλου.

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού Αναδόχου διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της Προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου» έτους 2017.

16) Εξέταση Προδικαστικής Προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 601/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)