24/10/16, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31

Αριθμός Πρόσκλησης 31                                                    Άδελε, 21/10/2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 25η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016.

2) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2016 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

3) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 302,29 € ως «αχρεωστήτως εισπραχθέντα» από τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

4) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 741Α΄/2016 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

5) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, στο Δήμο Ρεθύμνης.

6) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους Δικαιούχους Εργαζομένους των Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης».

7) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

8) Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος & ψήφιση πίστωσης ποσού 3.348,00 € της προμήθειας λιπαντικών για την Συντήρηση των Οχημάτων-Μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης Έτους 2016.

9) Λήψη απόφασης για ανατροπή ΠΑΥ και ανάκληση της υπ’ αριθ 433/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 50,00 € για την πληρωμή της συνδρομής της κάρτας GPS για το έτος 2016.

11) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 22.000,00 € για την εργασία «Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων Νικηφόρου Φωκά».

12) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 23.600,00 € για την εργασία «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στο Ατσιπόπουλο».

13) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.000,00 € για την «Προμήθεια υλικών κάθετης και οριζόντιας σήμανσης».

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 3.956,37 € για την Εργασία «Σιδηρουργικές Εργασίες».

15) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κήρυξη του διαγωνισμού της εργασίας «Διαχείριση και Λειτουργία του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων (Parking) επί της Πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων», ως άγονου.

16) Kαθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων από μικροπωλητές και για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών, ηλεκτρικών παιδικών παιχνιδιών, για τις περιόδους των Χριστουγέννων, του Καρναβαλιού και του Καλοκαιριού.

17) Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.200,00 € για την προμήθεια SMS και την αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Επικοινωνίας με τους δημότες.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

 

 

 

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)