03/12/15, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31

Αριθμός Πρόσκλησης 31                                                             Άδελε, 03/12/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη
1. Μποτονάκης Μποτόνης
2. Μοτάκης Γεώργιος
3. Μπιρικάκης Εμμανουήλ
4. Παπαδουράκης Αναστάσιος
5. Σαμψών Στυλιανός
6. Τσιομπίκας Γρηγόριος
7. Βουρβαχάκης Σταύρος
8. Νίνος Θεόδωρος


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας
    α. Θεοδωράκης Βασίλειος
    β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
    γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

    Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας
    α. Μανουσογιάννης Μανούσος
    β. Παλαφούτης Εμμανουήλ
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4. Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης
5. Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 7η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2015.

2) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 5.147,55 € για την συντήρηση και επισκευή των ανελκυστήρων στα δημοτικά κτίρια Δήμου Ρεθύμνης.

3) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 350,00 € για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

4) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1613Α΄/2015 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

5) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015».

6) Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς οικοπέδου στη Δημοτική Κοινότητα Ατσιποπούλου της Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά του Δήμου Ρεθύμνης.

7) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 828,82 € για την προμήθεια υποστηρικτικών προγραμμάτων μέσω ιντερνέτ για κατασκευαστικές μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας.

8) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 280,00 € για την «Συνδρομή στο δίκτυο Metrica Net».

9) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 184,50 € για την συντήρηση των κλιματιστικών της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Ρεθύμνης.

10) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 676,50 € για την προμήθεια υποστηρικτικών προγραμμάτων μέσω ιντερνέτ για κατασκευαστικές μελέτες και προσδιορισμό αντικειμενικών αξιών απαραίτητα για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης.

11) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 387/8-9-2015 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής

12) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 388/8-9-2015 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής

13) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 12.300,00 € για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

14) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 83.387,18 € για την απευθείας αγορά ακινήτου.

15) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση Υπηρεσίας

16) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης για οφειλόμενα παραστατικά προηγούμενων ετών.

17) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 51.004,19 € για την πληρωμή της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

18) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 41.000,00 € για την πληρωμή της εργασίας «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

19) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για την Εργασία «Χωματουργικές Εργασίες στα Περιβόλια»

20) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 14.000,00€ για την πράξη «Προμήθεια ενεργειακών υαλοπινάκων»

21) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 13.000,00€ για την πράξη «Επέκταση δικτύου τηλεπικοινωνίων»

22) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 237/2015 και μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 133/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

23) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00€ για την πράξη «Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο φρούριο Φορτέτζα»

24) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

25) Λήψη απόφασης ψήφισης πίστωσης ποσού 15.443,10 € σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 3287/2015 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα Εφέσεων).

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)