03/10/14, Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 31

Αριθμός Πρόσκλησης 31                                                     Άδελε, 03/10/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

ΠΡΟΣ:

Τακτικά μέλη 

1.     Μοτάκης Γεώργιος
2.     Μπιρικάκης Εμμανουήλ
3.     Παπαδουράκης Αναστάσιος
4.     Σαμψών Στυλιανός
5.     Τσιομπίκας Γρηγόριος
6.     Βουρβαχάκης Σταύρος
7.     Μποτωνάκης Μποτώνης
8.     Νίνος Θεόδωρος

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.      Γραφείο Δημάρχου

2.      Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

α. Θεοδωράκης Βασίλειος
β. Λαχνιδάκης Δημήτριος
γ. Συριανόγλου Αναστάσιος

Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

α. Μανουσογιάννης Μανούσος
β. Παλαφούτης Εμμανουήλ

3.      Δ/νσεις Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης

4.      Νομικούς Συμβούλους Δήμου Ρεθύμνης

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Άδελε της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, την 7η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

 

1) Λήψη απόφασης έγκρισης  των πρακτικών διαγωνισμού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Ρουσοσπιτίου Δήμου Ρεθύμνης. 2ο Υποέργο: Ολοκλήρωση γηπέδου 5Χ5 στο Δ.Δ. Ρουσοσπιτίου Δήμου Ρεθύμνης».

2) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 3.359,67 € για εξόφληση τιμολογίου της εταιρίας «Μ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΕΕ-ΠΗΓΑΣΟΣ»

3) Εγκρίσεις δαπανών που αφορούν δημοσιεύσεις στις εφημερίδες.

4) Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 1.072,93 € για πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών υπαλλήλου του Δήμου μας.

5) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.783,50 € για την «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Γραφείου Κίνησης»

6) Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00 € για την προμήθεια διαφόρων υλικών, εξοπλισμού και εργαλείων για το συνεργείο του Δήμου Ρεθύμνης.

7)  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας «Ανταλλακτικά – Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» έτους 2015 για τα Οχήματα – Μηχανήματα» του Δήμου Ρεθύμνης.

8)  Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Ξηρό Χωριό».

9)  Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση του έργου: «Έργα ανάπλασης στον Άγιο Γεώργιο Αρμένων».

10) Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου που μετακινήθηκαν εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

11) Απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθμ. 1278Α/8-7-2014 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής και έγκριση δικαιολογητικών πληρωμής.

12) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 358/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, υπεύθυνο της διοικούσας επιτροπής του «Κληροδοτήματος Στυλιανού Αναστασάκη».

13) Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη μετάβασης στην Κύπρο του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη.

14) Καθορισμός και έγκριση των όρων διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Ρεθύμνης.

15) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.100,00 € για την προμήθεια υδραυλικών υλικών & εξαρτημάτων για την συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων κτισμάτων του Δήμου.

16) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 70,00 € για την προμήθεια βιβλίου για την Πολεοδομία Δήμου Ρεθύμνης.

17) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 257,50  € για την προμήθεια κλειδοθήκης, καροτσιών & εργαλειοθήκης για τις ανάγκες της αποθήκης του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου μας.

18) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 777/07-07-2014, και μερική ανάκληση ψήφισης πίστωσης

19) Λήψη απόφασης για ανατροπή της Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης 587/02-04-2014, και μερική ανάκληση ψήφισης πίστωσης

20) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας, έτους 2014.

21) Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών και για την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου για το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική, Πολιτική και Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης».

22) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 488,40€ για την συντήρηση κλιματιστικών του Δήμου μας.

23) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 429/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφασης για την έγκριση έκδοσης ενταλμάτων λογιστικής τακτοποίησης για την λογιστική τακτοποίηση αποζημιώσεων από εφαρμογή Σχεδίου Πόλης.

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους, προκειμένου να παρευρεθούν.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 Σπανουδάκης Στυλιανός

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)