Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 30/2021 - 17/09/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
(Αύξων αριθμός 30/2021)

Καλείστε να συμμετάσχετε στη Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρεθύμνης, που θα πραγματοποιηθεί με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της εφαρμογής Zoom Meeting, στις 21 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:00 μ.μ., για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-7-2018) και όπως ισχύει σύμφωνα με τις σχετικές συμπληρωματικές διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/12-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4206):

1) Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

2) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 89/2021 Απόφασης του ΔΣ της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» (ΚΕΔΗΡ) με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

3) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με θέμα «Ανάπτυξη, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετεωρολογικών και Κλιματικών Αλλαγών».

4) Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση Κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου Φορτέτζας».

5) Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ρεθύμνης».

6) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΓΑΛΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ».

7) Έγκριση της αποζημίωσης της δαπάνης μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Εθελοντισμού του Δήμου Ρεθύμνης, στο Παρίσι της Γαλλίας.

8) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»

9) Λήψη απόφασης έγκρισης πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωση του αποτελέσματος στον οριστικό ανάδοχο του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ)».

10) Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την Προμήθεια Αναμνηστικών Δώρων στο Δήμο Ρεθύμνης.

11) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 341/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη απόφασης εκ νέου για το άγονο του αποτελέσματος της φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας για την «Μίσθωση Ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Ρεθύμνου.

12) Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Ρεθύμνης έτους 2021.

13) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ».

14) Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ».

15) Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αποζημίωσης δικαιούχων, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με εξώδικο συμβιβασμό.

16) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και εσόδων.

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωματικούς τους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σπανουδάκης Στυλιανός

 

29 Μαΐου 2024
 (1353)
 (1349)
 (1351)
 (1352)
 (1347)
 (1346)
 (1121)
 (1329)
 (1339)
 (1281)
 (1342)
 (1348)
 (1345)
 (1344)
 (1343)
 (1335)
 (1337)
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι (481)
 (1341)
 (1330)
 (1333)
city maps (1041)
 (1328)